Zdravstveni radnici u Nemačkoj: KAKO DO POSLA?

Lekari, lekari-specijalisti, psihoterapeuti i veterinari iz Srbije mogu da rade u Nemačkoj nakon provere stepena usaglašenosti srpske i nemačke diplome.

Foto: telegraf.rs Foto: telegraf.rs

U većini slučajeva je potrebno položiti dodatni ispit - aprobaciju.

Ako u Nemačkoj želite da radite kao lekar, lekar-specijalista, zubar, psihoterapeut ili veterinar, potrebna Vam je dozvola države, tzv. aprobacija.

U okviru postupka aprobacije, država Nemačka proverava da li je Vaša akademska titula jednaka odgovarajućoj nemačkoj akademskoj tituli. Aprobacija se izdaje ukoliko se pokaže da Vaše stručno obrazovanje odgovara nemačkom obrazovanju za istu struku. 

Postoji i mogućnost da radite bez aprobacije – ako podnesete zahtev za izdavanje vremenski ograničene dozvole za rad u maksimalnom trajanju od dve godine (za psihoterapeute – tri godine) koja se produžava samo u izuzetnim pojedinačnim slučajevima. Za rad bez aprobacije dovoljan je samo dokaz o stečenoj diplomi na odgovarajućim studijama. Takva delatnost može biti ograničena na određenu vrstu radnih mesta – na primer, rad bez aprobacije može da se odobri u tzv. deficitarnim zanimanjima, onima za koja su stručnjaci hitno potrebni. U svakom slučaju, za vreme takvog rada na određeno vreme svako ima pravo da podnese i zahtev za aprobaciju.

Procedura za dobijanje aprobacije

Zahtev za aprobaciju možete podneti ako ste završili odgovarajuće studije (medicine, stomatologije, psihologije, veterine). Nadležni ured proverava da li je Vaša diploma jednaka odgovarajućoj nemačkoj diplomi. 

Prilikom provere se uzima u obzir i radno iskustvo stečeno u Srbiji ili inostranstvu. Ono može da izjednači razlike koje su ustanovljene u stručnom obrazovanju. Kada je reč o prihoterapeutima, aprobacija se temelji na odgovarajućem nemačkom državnom ispitu. Prilikom provere se uzima u obzir i Vaše znanje nemačkog jezika.

Mogući rezultati provere

Idealan rezultat: nadležni ured je zaključio da je Vaša akademska diploma jednaka odgovarajućoj nemačkoj diplomi te da je Vaše znanje nemačkog dovoljno za rad. 

Postavljanje uslova: Nadležni ured je ustanovio da postoje značajne razlike između Vaše akademske i odgovarajuće nemačke diplome. U tom slučaju od Vas se traži da položite poseban ispit. Posle uspešno položenog posebnog ispita, izdaje se aprobacija. U slučaju da se ispit ne položi, on može da se ponovi.

 

Dokumenta potrebna za aprobaciju

- Dokaz o identitetu (lična karta ili pasoš) 

- Kratka biografija 

- Overena kopija diplome i eventualno drugih potvrda o stručnim kvalifikacijama 

- Tabelarni prikaz sticanja obrazovanja i poslova koje ste radili – ukoliko ih je bilo 

- Potvrda o zaposlenju (ukoliko ste ga imali) 

- Potvrda da u Srbiji smete da radite kao lekar i dokumenta iz kojih se vidi da nameravate da radite u Nemačkoj (potvrda ili poziv budućeg poslodavca) 

- Potvrda o lekarskom pregledu (ne starija od mesec dana) 

- Potvrda o nekažnjavanju (ne starija od mesec dana) 

Ukoliko nisu već napisane na nemačkom jeziku, moraju se podneti overeni prevodi potvrda na nemački jezik. Ima državnih ureda koji i ne traže overu prevoda, već samo kopije potvrda; u kontaktu sa uredom koji je nadležan za Vas ćete saznati da li je kod njih tako.

Gde se nalazi ured koji izdaje aprobaciju?

U pitanju su regionalni državni uredi koje na ovom mestu ne možemo sve pobrojati; adresu i telefon ureda nadležnog za Vašu aprobaciju možete da dobijete kada utvrdite mesto boravka u Nemačkoj – obično se tada traži ured koji je najbliži. Informacije o tome mogu da se dobiju i od ureda u kome prijavljujete boravak. 

Izvor: Deutsche Welle